Tätskikt våtrum - vad gäller?

Vid nybyggnation eller renovering av våtrum är det viktigt att känna till och följa de aktuella regler som finns för tätskikt och hur arbetet ska utföras för att vara kvalitetssäkrat. I de allra flesta fall ska denna typ av arbete utföras av en utbildad hantverkare med våtrumsbehörighet.

I denna guide sammanfattar vi bland annat Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). I branschreglerna finns detaljer vi inte redogör för i denna text. De fullständiga reglerna hittar du här.

Göra tätskitet själv eller anlita hantverkare?

Byggkeramikrådet avråder från att själv utföra arbeten i våtrum, såvida inte den som utför arbetet har mycket god vana och kunskap inom området. Försäkringsbolag kan dock godkänna dessa arbeten, förutsatt att de görs utifrån gällande branschregler och enligt godkänd monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren. Prata med ditt försäkringsbolag innan eventuellt arbete utförs. Det är också bra att veta att branschens kvalitetsdokument inte kan utfärdas för arbeten som utförs av privatperson eller av icke auktoriserat företag.

Se till att den hantverkare eller det företag du anlitar är auktoriserat och personalen harvåtrumsbehörighet. På dessa ställs krav om kompetens och erfarenhet. Så länge inget annat avtalats ska de utföra arbetet enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum och utfärda kvalitetsdokument efter utfört arbete. Här hittar du en uppdaterad lista över alla behöriga företag.

Vad är tätskikt och varför används det?

I rum där det finns golvbrunn, det vill säga våtrum, ställs särskilda krav på så kallade tätskiktssystem. Exempel på sådana rum är badrum, tvättstugor, toalettoch rum med värmepump. Kök omfattas normalt inte av krav på tätskikt.

Tätskikt är det lager som sitter mellan en underliggande konstruktion, som en vägg eller ett golv, och det yttre material vi ser, som kakel och klinker. Det finns där för att förhindra vatten- och fuktskador. Det finns olika typer av tätskikt, vilket som används beror på vilken våtzon det är, om tätskiktet monteras på golv eller vägg samt vilket underlag det monteras på. Tätskiktet i sig består vanligtvis av folieduk eller membran, som är en form av vätskebaserad "gummimassa". Vid monteringen skall man följa de monteringsanvisningar som gäller för respektive våtrumskonstruktion.

I ett våtrum ska alla vägg- och golvytor med keramiska plattor (t exkakel, klinker och mosaik) vara försedda med ett godkänt tätskiktssystem. Samma fabrikat ska användas i hela utrymmet.

Våtzoner
Kraven i ett våtrum beror på den förväntade vattenbelastningen, och rummet delas därför in i olika våtzoner. Våtzon 1 där dusch eller badkar är placerat och närmast omgivande ytor. Hur stora dessa ytor är beror på förutsättningarna i rummet, till exempel om det finns en skärmvägg eller om en del av våtzon 1 är en del av en yttervägg. Hela golvet i våtrummet hör alltid till våtzon 1. Våtzon 2 är övriga väggytorna i rummet utanför våtzon 1.

Källa: Byggkeramikrådet Illustration: AB Typoform

Underlag
Såväl golv- som väggunderlag ska vara lämpliga för tätskikt och plattsättning. Finns det hål eller ojämnheter i underlaget ska dessa antingen slipas eller spacklas med våtrumsstarkt spackel innan arbetet med tätskikt inleds. Underlaget behöver även vara bärkraftigt, torrt, rengjort och fritt från lösa partiklar samt spackelrester, färgspill och liknande.

Olika typer av förarbete eller bearbetning av underlaget kan behöva göras beroende på vad det är uppbyggt av. Betong ska till exempel ha härdat minst tre månader och för lättbetong gäller de anvisningar som kommer från tillverkare av valt spackel, puts och tätskikt.

Innan tätskiktet monteras ska underlaget kontrolleras. De keramiska plattornas form och storlek ska då tas i beaktning. För storformatsplattor finns ytterligare riktlinjer, vilka du kan läsa om här.

Vid montering ska fukthalten vara så låg som möjligt, som minst ska materialet vara yttorrt. Temperaturen hos underlaget ska generellt inte understiga 10 grader. Vid renovering ska befintliga ytskikt i de flesta fall tas bort. Om så inte kan ske ska man rådgöra med leverantören av det nya tätskiktet. Om applicering sker på ett befintligt material ska en notering göras i det kvalitetsdokument som tas fram.

Lutning
Det ska alltid finnas en lutning mot golvavloppet, detta gäller såväl underlaget under tätskiktet som i ytskiktet. Det får inte förekomma bakfall i någon del av rummet, det vill säga att tätskiktets ytalutar från avloppet. Hur stor lutningen behöver vara beror på vilken del av våtrummet det handlar om, om ytan regelbundet utsätts för vatten samt avståndet till den yta där dusch eller badkar är placerat. Där entoalettstol, bidé eller liknande ska monteras krävs dock en plan yta.

BKR - Golvbrunn

Källa: Byggkeramikrådet Illustration: AB Typoform

Rör och andra genomföringar i tätskiktet
Genomföringar i tätskikt är de öppningar som behöver göras för exempelvis en golvbrunn, rör, vatten eller el. Hur detta genomförs är reglerat.

Vid våtrumsgolv får endast genomföringar för avlopp och golvbrunn göras medan det vid våtrummets väggar är tillåtet med genomföringar för exempelvis vatten, värmerör och el. I den del av rummet där dusch eller badkar är placerat tillåts endast golvbrunn i golv och vattenrör till blandaren på väggen.

I Byggkeramikrådets branschregler för våtrum i sin helhet kan du läsa omde aktuella avstånd och lutningar som gäller mellan genomföringar och tätskikt.

Golvbrunnar
Den golvbrunn som används ska vara godkänd enligt aktuell standard, brunnar tillverkade innan 1990 ska alltid bytas ut. Även i fall där brunnens ålder eller funktion inte kan bedömas ska den bytas ut. En golvbrunn ska vara monterad vågrätt och det finns en rad regler för hur den får placeras i förhållande till golv och väggar. Så kallade väggnära brunnar ska vara branschgodkända i kombination med det tätskiktssystem som används.

Vilket tätskiktssystem ska användas?

Tätskiktsarbetet ska utföras med ett godkänt tätskiktssystem, en lista över dessa finns här.

För att tätskiktssystemet ska vara godkänt krävs att alla delar och lager är testade och godkända tillsammans. Det är alltså hela systemet i form av tätskikt, förseglingar och fästmassa som godkänns, inte de enskilda delarna.

Det är viktigt att välja ett tätskikt som är avsett för underlaget. I de fall olika material förekommer i utrymmet ska tätskiktssystemen vara av samma fabrikat och anpassade för respektive ytskikt. Övergången mellan dessa ska göras så att läckage förebyggs.

I Boverkets Byggregler finns anvisningar om vilket ÅGM (ånggenomgångsmotstånd) ett tätskikt bör ha. Måttet ÅGM anger hur bra tätskiktet fungerar som ångbroms, alltså hur högt tätskiktets motstånd är för vattenånga. ÅGM anges som s/m (sekunder per meter) exempelvis 1 000 000 s/m = en miljon sekunder per meter.

Övriga material
Utöver själva tätskiktet är det viktigt att välja rätt även när det kommer till övriga material. Fästmassan som används ska uppfylla aktuella krav, vara testat, ingå i tätskiktstillverkarens godkända system och vara rekommenderad för ändamålet. Den ska också vara angiven i monteringsanvisningen. Fästmassan ska också vara anpassad efter de plattor som ska sättas samt underlaget de ska sättas på.

Själva plattorna ska uppfylla kraven för den yta i våtrummet de placeras i och i de fall golvvärme installeras får de ha en vattenabsorption på max 6 procent.

Fogmassor är inte inkluderade i tätskiktssystemet utan valet ska baseras på den aktuella plattan. Även här gäller det att följa de instruktioner som finns från tillverkaren eller leverantören.

Monteringsanvisningar
Tillverkarens monteringsanvisning ska alltid följas. Monteringsanvisningar som är godkända har logotypen ”Vattentäta våtrum” från Byggkeramikrådet.

BKR - Vattentäta våtrum

Allt tätskiksarbete ska ske i linje med monteringsanvisning från tillverkaren. Såväl tätskiktssystemet som anvisningarna ska vara godkända av Byggkeramikrådet, någon som bekräftas av logotypen ”Vattentäta våtrum”. Här finns nedladdningsbara monteringsanvisningar för godkända system.

Mjukfogar
Mjukfogning ska normalt göras:

  • i hörn och vinklar i betong som är gjuten för mindre än ett år sedan.
  • i nyproduktion när rörelser i underlaget är troligt.
  • i vinklar där olika konstruktionsmaterial möter varandra och vid övergång till andra material som dörrkarm/foder, fönsterkarm/foder och tröskel.
  • i tak/väggvinklar skall en så kalladlatexfog användas, ej silikon.

Om mjukfog i golv/väggvinkel används måste en cementbaserad fog eller fästmassa ligga mellan silikonen och tätskiktet. Fukten måste kunna vandra bakom silikonen annars kan vattenpelare uppstå bakom väggplattorna.

Mjukfogning ska inte göras mellan keramisk vägg och uppvikt plastmatta på golvet eller mellan keramiska golvplattor och golvbrunnens klinkerram.

Förseglingar – förstärkning av tätskikt
I delar av utrymmet kan det finnas en ökad risk för att rörelser uppstår, till exempel vid vinklar eller materialövergångar. Där används olika typer av förseglingar, vilket är en förstärkning av tätskiktet i form av exempelvis remsor, manschetter eller andra detaljer. Olika förseglingar har olika egenskaper och används på olika sätt.Använd bara de förseglingar som står angivna i monteringsanvisningen.Förseglingarna kan vara vattentäta i sig själva eller behöva omslutas av lager av tjockflytande tätskikt. Försegling ska även göras mot trösklar, dörrar, fönster och olika typer av rörgenomföringar.

Övergångar mellan olika tätskikt
Övergången mellan tätskikt av olika typer ska utförasså attinget läckage kan uppstå mellan tätskikten. Regler finns för exempelvis anslutningen mellan plastmatta och keramik samt keramiska och målade ytor. Speciella regler finns även för tätskikt för vägghängd toalett eller toalett med inbyggd spolcistern.

Efterkommande installationer
I de fall borrhål behöver göras genom tätskikt måste tätning ske på tätskiktsnivån. Om något skruvas och pluggas fastska hålet förseglas enligt instruktionen från tätskiktstillverkaren. Det vanligaste är att hålet fylls med en tätningsmassa innan plugg och skruv sätts på plats. Idag finns även bra alternativ med lim och självhäftande tejp som i vissa fall kan ersätta skruv och plugg.

Denna guide är en sammanfattning av Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV). I branschreglerna finns detaljer vi inte redogör för här. För fullständig information om hur reglerna tillämpas och för tillvägagångssätt vid till exempel undantagsfall eller kombination av olika ytskikt, se Byggkeramikrådets branschregler för våtrum i sin helhet.

Om ni har fler frågor om tätskikt kan ni besöka någon av våra butiker eller skicka ett mejl till info [at] kakeldaxgruppen.se så hjälper vi er!

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd