Hållbara städer och samhällen & Bekämpa klimatförändringarna

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Effekterna av klimatförändringarna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala om vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten.

SÅ JOBBAR KAKELDAXGRUPPEN MOT KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH FÖR HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Kakeldaxgruppens arbete för ett hållbart klimat sker brett, genom en lång rad åtgärder. Om vi lyckas minska våra klimatavtryck genom en insats, men ökar dem genom en annan, riskerar vi att omintetgöra den hållbarhetsnytta vi önskar uträtta. Samtidigt ska åtgärderna vara effektiva. Kakeldaxgruppens hållbarhetsinsatser ska ge verkliga resultat. Mot bakgrund av detta resonemang ligger tyngdpunkten i våra göromål kring hållbarhet på produktionen och distributionen av våra varor. I den praktiska verkligheten betyder detta att en ständigt ökande andel av våra leveranser genomförs med i första hand tåg- och i andra hand båttransporter.

BÅT, TÅG OCH FYLLNADSGRAD
Om vi tar en leverans från Italien som exempel – varifrån ungefär hälften av varorna vi importerar levereras. Att genomföra dessa leveranser med tåg resulterar i att 178,4 ton koldioxid släpps ut W2W. Denna siffra kan jämföras med 622 ton, vilket vore fallet om samtliga transporter genomfördes med lastbil. Kakeldaxgruppens omställning till tåg har därmed lett till att Co2-utsläppen minskat med 71 % på denna sträcka.

För tio år sedan användes tåg vid 30 procent av våra leveranser. I dag är motsvarande siffra 46 procent. På Kakeldaxgruppen är vi hela tiden observanta på möjligheterna att minska våra koldioxidutsläpp. Därför är leveransalternativen ständigt föremål för diskussion och omprövning. Om ett mer resurseffektivt alternativ upptäcks ska det ersätta befintliga alternativ skyndsamt.

Vid leveranser från bland annat Bulgarien och Spanien genomförs transporterna med båt. Under 2022 genererade båttransporten utsläppsbesparingar motsvarande 64,97 ton koldioxid W2W i jämförelse med biltransport.

Vidare ska vi på Kakeldaxgruppen vara så effektiva vi bara kan i de fall vi ändå behöver använda bilar som transportmedel. Vi har ett uttalat mål om 100 procents fyllnadsgrad vid transport med lastbil. Detta för att säkerställa att inga onödiga extraturer behöver genomföras.

Genom nära samarbete med såväl leverantörerna som speditionsföretagen uppnås denna ambitionsnivå vid merparten av leveranserna. I de fall bilarna inte fylls till hundra procent missas målet med minsta möjliga marginal.

En annan effektiviseringsåtgärd på detta område är vår slingbil som kör två gånger i veckan mellan Göteborg och Stockholm via Mälardalen, samt en gång i veckan mellan Göteborg och Malmö. Slingbilen fylls till brädden med varor som levererats med tåg till huvudkontoret. Dessutom levereras material mellan butikerna på sträckan, vilket innebär att extraleveranser för detta ändamål sällan är nödvändiga.


Den egna slingbilen som utgår från huvudkontoret i Göteborg till samtliga butiker två gånger i veckan sparar ett stort antal onödiga transporter.

VÅRA ARBETSPLATSER
De senaste åren har Kakeldaxgruppen sjösatt flertalet satsningar med hållbarhetssyfte ute på butikerna samt på våra kontor. Under en fyraårsperiod har vi exempelvis tillsett att samtliga anläggningar drivs av grön elektricitet, något som inneburit omfattande utsläppsbesparingar. För 2021 – det senast sammanfattade helåret – åstadkom denna åtgärd en minskning om 229,6 ton koldioxid. Därtill laddas våra truckar numera på nätterna och lamporna är helt och fullt utbytta till LED. Dessutom har vi i dialog med våra fastighetsägare sänkt temperaturen i flera av de byggnader Kakeldax huserar.

SÅ SKA KAKELDAXGRUPPEN BEDRIVA ETT ÄNNU BÄTTRE ARBETE MOT KLIMATFÖRÄNDRINGARNA OCH FÖR HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN FRAMÖVER
På tio år har vi ökat andelen tågtransporter med över femtio procent. Men vi är inte nöjda där. Klimatkrisen är på allvar, utsläppen behöver fortsätta minska drastiskt och Kakeldaxgruppen ska ta sin del av ansvaret. Att genomföra en resa med tåg eller båt möjliggörs genom ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt – men också av yttre förutsättningar, sådant vi själva inte kontrollerar. Därmed har vi inget kvantifierbart mål rörande hur stor andel av våra leveranser som ska genomföras via respektive transportsätt. Däremot är vi fast förvissade om att alltid välja det mest effektiva transportalternativet och har som mål att fortsätta sänka våra utsläpp av koldioxid markant.

Som exempel kan nämnas att vi undersöker förutsättningarna för tågleveranser även från Spanien – vårt näst största importland. Avseende våra egna lokaler fortsätter vi att utveckla även dem i en mer hållbar riktning. Några exempel på framtida investeringar som just nu undersöks och planeras är installation av solceller samt laddstolpar för elbil.

HELT MILJÖHUS I BUTIKEN FOKUSERAR PÅ HÅLLBARHET


Idén med husmodulen är att visa att keramik är ett bra val. I miljöhuset serveras kunder ett antal hållbara alternativ och produkter under rubriken "Bra miljöval".

I Hisings-Kärra har Kakeldax byggt ett speciellt hus inne i butiken. Det är ett inspirationshus där miljö och hållbarhet står i centrum. Här serveras kunderna ett antal hållbara alternativ och produkter under rubriken "Bra miljöval". Grundtanken är att visa hur bra keramiken kan vara för miljön.
– Även om i stort sett allt vi erbjuder idag
på något sätt har ett stort mått hållbarhet i sig känns det väldigt bra att kunna visa upp lite extra hållbara saker i vårt miljöhus i butiken, säger butikschef Johan Nyborg.

Grundtanken med husmodulen, som är 48 kvadratmeter stor och byggd som ett riktigt hus, är att visa hur bra keramik kan vara för miljön. Samtidigt vill man visa hur långt olika leverantörer kommit när det gäller hållbarhetsarbete.

Takpannorna är återanvända från ett rivningshus och fasaden är målad med miljövänlig utomhusfärg. Inne i huset visas, förutom kakel och klinkers med bra miljöval, även en del hållbara badrumsmöbler, liksom duschar och blandare för såväl badrum som kök. Intill vissa av produkterna finns små historier nedtecknade med förhoppningen att det ska hjälpa kunderna att göra ett så bra val som möjligt.

– Det kan exempelvis handla om att en speciell mosaik till 99 procent består av återvunnet glas medan en leverantör har tagit all lera till en speciell kakelplatta eller serie från en intilliggande granntomt.
– Målsättningen är att allt vi visar upp i huset på ett eller annat sätt ska ha en hållbarhetsprägel, som är gynnsam för miljön, förklarar Johan Nyborg.

 

Välkommen till någon av våra butiker: Stigs kakel, Kakeldax och Kakelcentralen - Med tillhörande Proffsbutiker

PriceRunner Köpskydd